آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
63569 کشاورزیآباد وطن آرتاگروه باصلي33/2804/35604.00اصليولی طایفی 1396/09/029600097
63564 نیارکهن سازه سازان اردبیل (بامسئولیت محدود)گروه الفاصليندارد (نیار) فرمان خالقی2130.90اصليفرهان خالقی 1396/09/029600093
63568 روستای جمادیفرا طرح آبادی ( سهامی خاص)گروه الفاصليندارد-96000962117.25اصليمسیب برزگر 1396/09/029600096
63566 چهارراه حسینیهآوند آرمان شهرگروه بتمديد نظارت7305/5/2350141486.68تمديد نظارتاقبال آقایی شرکاء 1396/09/029300480
پیش نویس 63570 خلخال 210گروه باصلي1953/26443300.00اصليرضا عزیزی گلگلاب 1396/09/029600098
63565 روستای کرگان242گروه الفاصليندارد-96000941100.00اصليبهمن باقری 1396/09/029600094
63567 میدان آزادگان-قدس 2 و3نماپردازان سازه اردبیلگروه الفاصليندارد-9600095162.70اصليوحید گنجه 1396/09/029600095
63378 بلوار شهید بنی هاشم265گروه جافزايش متراژ و طبقهقولنامه71090.00افزايش متراژ و طبقهقاسم-رضا-یعقوب رستمی 1396/09/0295131
63560 کوی امام رضاصائین سازه ثقیل آرتاگروه الفاصليندارد96000431279.00اصليوحید صادقلر علمدار 1396/09/019600092
63556 چراغعلیراه نما طرحگروه باصلي1269/12703429.69اصليمجتبی رفیق صادقی 1396/09/019600089
12345678910...