آیدیآدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
لیست مهندسین60560بلوار 17 شهریور کوچه غدیر 3210گروه الفاصلی1280/212290.87اصلیعلی محمدی لرد 1395/12/029500748
لیست مهندسین60559خیبان آیت اله کاشانی - کوجه 19 دی131گروه الفاصلی1867/1651125.20اصلیمرتضی برسان 1395/12/029500747
لیست مهندسین60558خیابان شهید دستغیب131گروه الفاصلی1750/10177.70اصلیفرهاد بدیعی 1395/12/029500746
لیست مهندسین60556فاز 2 سبلانبانیان سازه سبلانگروه الفاصلی33/245/230/2056/2947/1/1121.60اصلیمیر طاهر امیدی 1395/12/029500745
لیست مهندسین60555سبلان فاز2-مالک اشتر12-220گروه الفاصلی33/230/245/567/14592242.00اصلیعباس جنتی اصل 1395/12/029500744
لیست مهندسین60554ایران آباد-خ فکور-محله خرمن دالیایمن سامانه باختر اردبیلگروه الفاصلیندارد-95007431105.00اصلیداود مردانه 1395/12/029500743
لیست مهندسین60553وحدت6-روبروی مسکن مهرایمن سامانه باختر اردبیلگروه الفاصلیندارد-95007422163.00اصلیاسداله حسابی 1395/12/029500742
لیست مهندسین60552ایران آباد-وحدت6-کوچه محمدزادهایمن سامانه باختر اردبیلگروه الفاصلیندارد-9500741166.00اصلیوحید پور جمال کنده 1395/12/029500741
لیست مهندسین60551کوی فرهنگیان-پشت کمیته امداد-کوچه سوم-شهید جهازی-پآتی سازان ماندگار آذر(بامسئولیت محدود)گروه باصلی4840/44/443445.32اصلیتوحید شایانی 1395/12/029500740
لیست مهندسین60550ملایوسفاندیشه تدبیر بنیانگروه باصلی87/15/899/173366.40اصلیمطلب قربانی 1395/12/029500739
12345678910...