آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
67317 فاز دو سبلان سهروردی 4391گروه بافزايش زيربنا33/230/245/1180/3/27713477.70افزايش زيربناعزیزه مقبول 1397/05/259004240
67334 سرعین308گروه بافزايش زيربنا310/73715948.64افزايش زيربناقادر شجاعی 1397/05/259600922
67337 محله شهید باکری خیابان اصلی روبروی پارک شاهد287گروه الفافزايش متراژ و طبقه112/5512/112190.79افزايش متراژ و طبقهیداله جواهریان 1397/05/2597004653
67335 سی متری -خ11 اردیبهشت146گروه الفاصلي1283/541100.00اصليمحمد کرمی 1397/05/259602468
67338 هشجین124گروه الفاصلي96024691199.36اصليعطاله یگانه 1397/05/259602469
پیش نویس 67339 نمین پائین تز کشتارگاه245گروه الفاصلي417(احمد ابراهیمی)2287.19اصلياحمد ابراهیمی 1397/05/259602470
67340 فاز 3 کارشناسان شهرک اتا ماشیننقش آفرینان پل چای سبلان گروه جاصلي73/473/7/76723.00اصليسید اکبر صمدی 1397/05/259602471
پیش نویس 67341 خ عطایی-کوچه فرهنگ318گروه جافزايش زيربنا33/172771240.36افزايش زيربناشهریار گل محمدی 1397/05/259600572
67342 راه ملا باشی کوچه فردوسی 7320گروه باصليندارد فرامرز علینژاد راه ملا باشی3351.95اصليفرامرز علینژاد 1397/05/259602472
67343 میدان توحید-کوچه آیت اله دستغیب کوچه میلاد323گروه باصلي5525/651008.60اصليبهراد ولی زاده گرمه چشمه 1397/05/259602473
12345678910...