آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
1004023 خ خامنه ای ک شهید کریمی 394گروه جاصلي44656902.75اصليداود اولاد وطن 1397/12/289701629
1004025 شهرک حافظ77گروه باصلي86/7544/8145694.30اصليوراث موسی ابراهیم زاده 1397/12/289701630
پیش نویس 1004017 خلخال - خیابان شهید مدنی230گروه جاصلي1220/2561051.12اصليمحمد درخشان 1397/12/289701624
1004018 خیابان دانش کوی شهرداری346گروه الفاصلي37-129442175.30اصلياسماعیل صادقیلر 1397/12/289701625
1004020 وحدت 4 خ فخرزاده کوچه سجادیه پ 15235گروه باصلي115/26573174.23اصليوراث فرهاد قاسمیان قوجه بیگلو 1397/12/289701627
1004022 خ لاله روبروی پارک لاله 347گروه جاصلي73/4440102568.85اصليحسین عظیمی 1397/12/289701628
1004019 سرعین 235گروه باصلي310/18474734.10اصليمهناز ستاری 1397/12/289701626
1004021 خ باکری-20 متری لاله-لاله3242گروه جافزايش زيربنا33/1340/77(عدم صدور پروانه)6689.70افزايش زيربناغلامحسین رونقی اصل 1397/12/289601263
1004024 کوثر بلوک 13 گروه بتمديد نظارت33/35/73/161/341/2841/175527.90تمديد نظارتخانم جان نثاری 1397/12/281050755
1004007 میدان توحید296گروه جتمديد نظارت5524/5518/47/4881998.08تمديد نظارتاعظم میریوسفی 1397/12/279203326
12345678910...