آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
63932 کوثر بلوک 14 ق245بهفام شهرگروه جافزايش زيربنا33/35/73/161/341/2841/254/2456784.80افزايش زيربناتیمور حضرتیان 1396/10/289502202
63941 سرعینشهر آرا فرافنگروه دافزايش متراژ و طبقه310/1521115501.63افزايش متراژ و طبقهمهدی محمدزاده 1396/10/289500647
63934 نمین253گروه الفافزايش زيربنا4172174.30افزايش زيربنامدد ایزدی 1396/10/28766509
63935 شهرک کوثربلوک ق780سعادت طرح بناگروه بتمديد نظارت73/35/33/161/2841/78051536.00تمديد نظارتعسگر بخشی 1396/10/281076014
63933 هشجین124گروه الفاصلي96003051138.79اصليفرشته یعقوبی 1396/10/289600305
63936 خ دانش-پشت راهنمایی رانندگی محله میرزابخشعلی-پ16291گروه جاصلي7087/26746.50اصليفرزاد زمانی 1396/10/289600306
63937 کارگر شمالی -کوچه صفای 1131گروه باصلي1909/1245و6553452.10اصليسیدفریدون مختاری 1396/10/289600307
63940 کشاورزی-کوچه 8-ق488شهر آرا فرافنگروه جافزايش زيربنا33/2203/2768/4886931.85افزايش زيربنامحمد پروین 1396/10/289502035
پیش نویس 63938 دادگستری ق133رادین سازه اردبیلگروه جاصلي33/6386/1336735.00اصليرضا آقابالازاده 1396/10/289600308
پیش نویس 63939 سرعینشمسه مهراز ساقه هنر گروه جاصلي310/132081691.50اصليباقر موسی زاده و شرکاء 1396/10/289600309
12345678910...