آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
پیش نویس 62946 خ مظفر - کوچه نواب صفوی147گروه الفاصلي1255/102255.06اصليپاشا منتخبی 1396/06/3095187
62937 خ ولیعصر - خ علی ابن ابیطالب 131گروه باصلي1222/1695110.50اصليتوران عمرانی 1396/06/3095186
62927 کلور270گروه الفاصلي951851119.81اصليدوستعلی کریمی 1396/06/2995185
پیش نویس 62868 شهرک دانش -دانش 3147گروه الفاصلي1237/1561100.00اصلياروجعلی کریمی 1396/06/2595184
پیش نویس 62833 کلور131گروه باصلي951833369.10اصليرضا رجب نژاد 1396/06/2295183
62832 کلور270گروه الفاصليکلورر2243.75اصليبابک تقی پور 1396/06/2295182
62802 سی متری131گروه باصلي1909/21365692.95اصلياسمعلی صفایی 1396/06/2095181
62797 سی متری - کوچه شهید غفاری210گروه الفاصلي1909/71100.00اصليمحمد ولیی 1396/06/1995180
پیش نویس 62789 گیوی 268گروه الفاصليrdf1100.00اصليمنظر سبحانی پور 1396/06/1995179
پیش نویس 62726 هشجین210گروه باصلي951783209.07اصليفرهنگ کاظمی 1396/06/1395178
12345678910...