آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
1001490 شهرک سبلان فاز2-خ نوبهار شرقی325گروه بافزايش زيربنا33/247/263/35394543.48افزايش زيربناروح اله کیومرثی 1397/09/278014990
1001557 جنب پارک کاج زمین واگذاری جهاد287گروه الفتمديد نظارت112/462292.00تمديد نظارتسارا صاحب جمعی و ابن علی رحیمی 1397/09/2796007615
1001555 آبی بیگلو373گروه الفاصليندارد33921120.00اصليحضرتقلی جدی 1397/09/279700093
1001560 دروازه مشگین-خ فاطمیه-ک شهید جوادی410گروه بتمديد نظارت و افزايش بنا7330/403391.25تمديد نظارت و افزايش بنازهرا سلیمانی جید 1397/09/279303147
1001558 سرعین272گروه الفافزايش زيربنا310/16261561.00افزايش زيربنااحد میرزایی 1397/09/279203099
1001559 آخر خاتم النبین-شهرک آل عبا410گروه بتمديد نظارت و کاهش بناندارد-93018463235.80تمديد نظارت و کاهش بنافرهاد امیریلر 1397/09/279301846
1001561 روستای اکمه لو343گروه الفاصليندارد-97000941377.00اصليولی عزیزی 1397/09/279700094
1001550 روستای شریف بیگلو407گروه الفاصليندارد-97000902153.05اصليگل آفرین احدی 1397/09/269700090
1001554 خ عطایی-کوچه شهید غریب318گروه جافزايش زيربنا33/1840/19971305.18افزايش زيربناشهریار گل محمدی 1397/09/269600575
1001553 کمربندی دوم-جنب پل گلمغان396گروه الفافزايش زيربنا7470/322462210.30افزايش زيربنااروج نجات خواه 1397/09/269600077
12345678910...