آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
61874 خیابان دستغیب147گروه الفاصلی1705/1102248.75اصلیجعفر اصلانی 1396/03/3095-82
پیش نویس 61905 روستای پیر آلقیرساروج بنای آرتاگروه الفاصلیندارد-9501691184.00اصلیتقی حضرتی 1396/04/019501691
61904 خیابان سبلانخانه گستر مشگین شهر(بامسئولیت محدود)گروه باصلی96/و/49864456.00اصلیمهدی اسربار 1396/04/019501690
61903 خیابان نواب کوی دادگستری کوچه 8 متریپایدار سازه مشگینگروه باصلی96/و/42373305.00اصلیفیاض بنی ادم 1396/04/019501689
61902 سی متری - روبروی کلانتری 11131گروه باصلی19093451.56اصلیمظفر همدمی 1396/04/019501688
پیش نویس 61901 کوچه قاسمیهآرمان نقش آذرگروه جاصلی326281015.00اصلیمنوچهر رضائی گرجان 1396/04/019501687
61900 شهرک کشاورزیتیک باخ سرای معمارگروه داصلی33/2523/243112139.03اصلیعظیم علائی 1396/04/019501686
پیش نویس 61899 شهرک دانش - شهریار 2147گروه الفاصلی1240/262270.84اصلیبهمن بدل پور 1396/04/019501685
61898 کوثر بلوک 13-ق912تیک باخ سرای معمارگروه جاصلی33/35/73/161/341/2841/106683.25اصلیسید عیسی عطایی 1396/04/019501684
پیش نویس 61896 ولیعصر - مومنین 1270گروه الفاصلی12222439.01اصلیداود وجمشید اجلالی 1396/04/019501683
12345678910...