جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
1005225 97025041398/03/05تست اصلي1000.005564654اصليگروه ب10265465 پیش نویس
1005226 97012771398/03/05حسن آقا سرداری افزايش متراژ و طبقه627.50587/351/1افزايش متراژ و طبقهگروه ب121شهرک نیستان محله باهنر کوچه شهید محرمی
1005228 8104181398/03/05فاطمه فیاض بخش افزايش متراژ و طبقه472.00486/265/33افزايش متراژ و طبقهگروه ب121کارشناسان میدان فرهنگ خ شهید پاریاب پیش نویس
1005223 93034121398/03/05جعفر خلفی اصلاح وضع موجود820.4543793اصلاح وضع موجودگروه ب32سرچشمه-پایین تر از آزمایشگاه فارابی
1005211 97024961398/03/05خالص نظری اصلي100.0019702496اصليگروه الف147خلخال - روستای کلی
1005218 97025011398/03/05کرم صابر اصلي244.0029702501اصليگروه الف147خلخال روستای کرین
1005195 97024821398/03/05اورنگ خدایاری اصلي393.7431909/1566اصليگروه ب147خلخال - خیابان کارگر شمالی پیش نویس
1005196 97024831398/03/05بهرام دولتخواهی اصلي257.1731198/130اصليگروه ب147خلخال - شهرک آزادگان - خیابان گلشن پیش نویس
1005202 97024881398/03/05صیاد ایمان زاده هیر اصلي1276.9194800/27/59/10اصليگروه ج220علی آباد روبروی ترمینال ک والفجر8
1005220 96028771398/03/05محمد ابراهیم زاده رجائی افزايش زيربنا1157.14786/265/400/400افزايش زيربناگروه ج109کارشناسان روبروی املاک و آپارتمان ثمین
12345678910...