آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
65672 اسلام آباد-خ شهید فخرزاده-ک شهید جاهدی 2-پ150272گروه الفاصلي115/11852256.54اصليمرحوم شکر نوید گبلو 1397/02/059601477
65676 ملاباشیچهار چوب ساز میثاق شمال غربگروه بتمديد نظارتندارد-ملاباشی**5549.12تمديد نظارتقدیر نجف نژاد 1397/02/059301078
65668 محله معجز-خ باهنر-کوچه زمانی-پ23315گروه باصلي7497/67(ارجاع مجدد)5797.67اصليشمس الدین علیزاده کلور 1397/02/059601475
65671 شهر اسلام آباد292گروه الفاصليندارد- غلامعلی عشقی129.00اصليغلامعلی عشقی 1397/02/059601476
65674 آخر کوی فرهنگیانیکتا طرح ساوالان (سهامی خاص )گروه الفاصليندارد 97000403197.00اصليمیر ستار میر سلیمانی 1397/02/059601478
65675 خ 16 متری تربیت286گروه باصلي112/231/653443.04اصليیوسف علی پور 1397/02/059601479
65677 شهرک دادگستری-ق194چهار چوب ساز میثاق شمال غربگروه جافزايش زيربنا33/6447/1946758.50افزايش زيربنانصراله سرخانیان 1397/02/059600024
65678 خ شهید خیرخواه نبش کوچه 12 متری292گروه الفاصليندارد-پیمان ابراهیمی2387.57اصليپیمان ابراهیمی 1397/02/059601480
65679 پناه آباد-24 متری دلیر نرسیده به آژانس شادمهر-کوچهآباداندیشه آرتا شارستانگروه باصلي119/46483229.50اصليمحسن عاشورنیا 1397/02/059601481
65680 نادری-کوچه گل افشان سوم ق62348گروه جاصلي73/1445/6271045.42اصليحسن رضاپور 1397/02/059601482
12345678910...