آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
پیش نویس 62253 شهرک نیستان-پشت مجموعه ورزشی کارگران اردبیل32گروه الفاصليندارد-95019142135.70اصليمیثم مالک 1396/05/059501914
62251 بهشت زهرا-کوچه صادقی 3آداک دژ آذربایجانگروه الفاصليندار-9501913150.00اصليعلیرضا ایرانی 1396/05/059501913
62250 آبی بیگلونقش مینوی ایرانیانگروه الفاصليندارد-95019122301.11اصليرحیم متقی 1396/05/059501912
62249 خ شیخ جبرائیل-سید اباد-کوچه جانبازان2آداک دژ آذربایجانگروه الفاصليندارد-95019112192.94اصليسیما سلطانی 1396/05/059501911
62248 بهشت زهرا-اتحاد1آداک دژ آذربایجانگروه الفاصليندارد-9501910175.87اصليمقصود یوسفی 1396/05/059501910
62247 آبی بیگلویادمان بنای آرتاگروه باصلي145/1823444.09اصليرجب کنعانی 1396/05/059501909
62244 میدان مادر-خیابان ارس-شهرک حقیقت-روبروی برج دوقلو فراز بام ارگ آرتاگروه باصلي7447/59/594391.88اصليعسگر زارع و شرکاء 1396/05/049501908
62243 روبروی ترمینال-جنب درمانگاه شفا-لاستیک همدمینقشینه زیگورات آذرانگروه باصلي126/1085/1038/339/339/127/345/357/339/3394136.24اصليهومن همدمی و شریک 1396/05/049501907
62241 شهرک ساحلیآرمان نقش گسترگروه جاصلي73/10429/606691.45اصليیونس مومن 1396/05/049501906
62240 تازه میدان-راه نمین-بازار ماهی فروشان272گروه الفاصلي4991251.90اصليبهنام خدائی و داود پور اسد 1396/05/049501905
12345678910...