آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
66407 هشجین270گروه الفاصلي96019411114.50اصليموسی آقایی 1397/03/279601941
66408 کلور147گروه باصلي96019423280.99اصليحسین همتی 1397/03/279601942
66409 شهرک کارمندان ساحلی362گروه جاصلي73/20216/4426659.60اصليعبداله سلیمی و شرکاء 1397/03/279601943
66410 کلور162گروه الفاصلي9601944185.76اصليعلی عمرانی 1397/03/279601944
66411 شهرک گلستان-کوچه گلستان14380گروه الفاصلي7475/324602135.35اصليرخشنده آزادی 1397/03/279601945
پیش نویس 66433 زمین درگاهی کوچه سبحان 2 243گروه بافزايش زيربنا115/70/2271/1044680.20افزايش زيربناعلیرضا محمدی 1397/03/2795013213
66412 ایران آباد-روبروی نیروگاه برق جنب بلوک زنی احمدزاد380گروه الفاصليندارد-9601946160.00اصليبهنام قدیمی اول 1397/03/279601946
66413 کلور-خ امام خمینی -روبروی اداره برق162گروه الفاصلي011012105.20اصلينبی کاظمی خانقاهی 1397/03/279601947
66414 فرامرز فتحی13گروه باصلي73/1491/93300.10اصليفرامرز فتحی 1397/03/279601948
66415 شهرک رضوان پ 161235گروه باصلي7567/251/248/1/2/34628.30اصليامید علی شاهمحمدی 1397/03/279601949
12345678910...