جستجو رزومه


پست سازمانی :
زمینه فعالیت :

شهر :
رشته تحصیلی :
 
 

 
 


نام مهندسرشته تحصیلیزمینه فعالیتپست شهر 
یوسف فیاضبرقتعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی مجتمع لیسانس وظیفهقم
یوسف فیاضبرقطراحی و نظارت پروژه های نیروگاهی و شبکه های انتقالکارشناس برقتهران
یوسف فیاضبرقنصب، تست و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تاسیسات المدیر تعمیرات مهندسی اردبیل
یوسف فیاضبرقتست و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات حفاظت ومدیر رلیاژ و مخابرات اردبیل
جواد وفائیعمرانمحوطه سازی(عملیات خاکی کانال کشی) .اجرای سازه های تکنسین ومهندس ناظر استان وشهرستان اردبیل ( مجتمع گوشت اردبیل)
جواد وفائیعمراناحداث ساختمان های مسکونی .تجاری وخدماتی(پروژه ای نمسول کنترل پروژه . مسول دفتر فنی وازسال 1392 معاوناستان وشهرستان اردبیل
جواد وفائیعمرانمحوطه سازی (عملیات خاکی. کانال کشی وآسفالت محوطه)سرپرست کارگاهاستان وشهرستان اردبیل
جواد وفائیعمران برنامه ریزی وکنترل پروژهمعاون فنی شرکت ومسئول کنترل پروژهاستان اردبیل شهر اردبیل
12345678910...