جستجو رزومه


پست سازمانی :
زمینه فعالیت :

شهر :
رشته تحصیلی :
 
 

 
 


نام مهندسرشته تحصیلیزمینه فعالیتپست شهر 
عبدالرحمن روحیمکانیکپروژه هارییس اداره باز آفرینیاردبیل -اردبیل
عبدالرحمن روحیمکانیکبرق وتاسیساتکارشناس برق وتاسیساتاردبیل -اردبیل
عبدالرحمن روحیمکانیکفنی ومهندسیرییس اداره فنی ومهندسیاردبیل -اردبیل
عبدالرحمن روحیمکانیکنظارترییس اداره نظارت بر ساختمان وتاسیسات دولتیاردبیل -اردبیل
یوسف فیاضبرقتعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی مجتمع لیسانس وظیفهقم
یوسف فیاضبرقطراحی و نظارت پروژه های نیروگاهی و شبکه های انتقالکارشناس برقتهران
یوسف فیاضبرقنصب، تست و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تاسیسات المدیر تعمیرات مهندسی اردبیل
یوسف فیاضبرقتست و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات حفاظت ومدیر رلیاژ و مخابرات اردبیل
12345678910...