لیست ارجاعات برق


شماره ارجاع
 
تاریخ ارجاع

نام کارفرما
 
شهر

 

 
 


 
 
 
 


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1397/09/2797-00908شاپور غنی زادهبازرسی ارتنمینموسوی دیجویجین میریوسف
1397/09/2797-00907یوسف محمودی بازرسی ارتاردبیلزارع حسین
1397/09/2797-00906فضه صابر شیخ احمد بازرسی ارتاردبیلطریقی روح اله
1397/09/2797-00905محمد آقایی بازرسی ارتاردبیلمستوفی فرشید
1397/09/2797-00904موسی لطفی اقلیم بازرسی ارتاردبیلنیکشاد وحید
1397/09/2797-00903راضیه نجفی ملاباشی بازرسی ارتاردبیلبایرامی بالابیگلو ناصر
1397/09/2697-00902جهان عالی زاده بازرسی ارتاردبیلآقا محمدی سیدالیاس
1397/09/2697-00901داور شهبازی اردی بازرسی ارتاردبیلحسنی سوها مسعود
1397/09/2697-00900بهمن بخشی نژاد بازرسی ارتاردبیلآقائی رضی آباد سعید
1397/09/2697-00899سیامک غفاریبازرسی ارتنمینریاحی نمین باقر
12345678910...