لیست ارجاعات برق


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1398/04/0598-00304رضا احدی داشکسن بازرسی ارتاردبیلممی زاده وحید
1398/04/0598-00303علي نعيمي بازرسی ارتاردبیلفتحی مهدی
1398/04/0598-00302شهروز درویش گلش بازرسی ارتاردبیلحسنی سوها مسعود
1398/04/0498-00301مریم محمدی هیر بازرسی ارتاردبیلقلی زاده سهراب
1398/04/0498-00300علی شیرزاد و شرکاء بازرسی ارتاردبیلساجدعموقین بابک
1398/04/0398-00299کیسان زارع عابدینی و شرکاء بازرسی ارتاردبیلمکارمی مسعود
1398/04/0398-00298ابراهيم حضرتي و شرکا بازرسی ارتاردبیلداننده اکبر
1398/04/0398-00297تورج رشدی وشرکا بازرسی ارتنیرمریخی اشتلق ابراهیم
1398/04/0398-00296رمضان محسن زاده کنده بازرسی ارتاردبیلصدیق علی
1398/04/0398-00295رضوان نادری باروق بازرسی ارتاردبیل عبدی نیا فرشید
123456789