لیست ارجاعات برق


شماره ارجاع
 
تاریخ ارجاع

نام کارفرما
 
شهر

 

 
 


 
 
 
 


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1397/07/2997-00710ماده سیدنذریبازرسی ارتنمینموسوی دیجویجین میریوسف
1397/07/2997-00709سهراب موسی زاده بازرسی ارتسرعینمریخی اشتلق ابراهیم
1397/07/2997-00708مرحوم شکر نوید گبلو بازرسی ارتاردبیلصادقی نصرآبادی جعفر
1397/07/2897-00707امیر عاطفی بازرسی ارتاردبیلنصرت پور محسن
1397/07/2897-00706عزیز جوادی بازرسی ارتاردبیلعابدی اصل اسماعیل
1397/07/2897-00705مقصود خسرویبازرسی ارتمشکین شهرنوری بهروز
1397/07/2697-00704علی صفرزاده اصل بازرسی ارتاردبیلکاسب حضرتی پدرام
1397/07/2697-00703شهرام پروين اردبيلي بازرسی ارتاردبیلافتخاری سیامک
1397/07/2697-00702موسی بیدار بازرسی ارتاردبیلحسنی سوها مسعود
1397/07/2597-00701صمد بیدار و شرکاء بازرسی ارتاردبیلجوادی محمود
12345678910...