لیست ارجاعات برق


شماره ارجاع
 
تاریخ ارجاع

نام کارفرما
 
شهر

 

 
 


 
 
 
 


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1397/05/2497-00492رجب رستمی یونجالی بازرسی ارتاردبیلپور صفرقلی مهدی
1397/05/2497-00491بیت اله عباس زاده گرجان - بازرسی ارتاردبیلدرگاهی مقدم مجید
1397/05/2497-00490مقصود مصداقي و شرکاء بازرسی ارتاردبیلمکارمی مسعود
1397/05/2497-00489عبداله عشقی بازرسی ارتاردبیلرجب زاده علی
1397/05/2497-00488رحيمه فرزانه بازرسی ارتاردبیلسیدی سیده مریم
1397/05/2497-00487مرتضی حسن زاده بازرسی ارتاردبیلتجددی خواجه صادق
1397/05/2497-00486عزیزاله فیضی بازرسی ارتاردبیلآقا محمدی سیدالیاس
1397/05/2497-00485یعقوب جهانگیری بازرسی ارتاردبیلشیرزاد کیوان
1397/05/2497-00484پرویز زاهدی منش بازرسی ارتاردبیلمحمدی جبه دار پرویز
1397/05/2497-00483داور عاصم کفاش بازرسی ارتاردبیلیوسفی سلمان
12345678910...