لیست ارجاعات برق


شماره ارجاع
 
تاریخ ارجاع

نام کارفرما
 
شهر

 

 
 


 
 
 
 


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1397/12/0297-01237کریم افشاری حمل آباد بازرسی ارتاردبیلمذاهبی ایوب
1397/12/0297-01236جمشیدافشارحاجلان بازرسی ارتاردبیلطریقی روح اله
1397/12/0297-01235میر غلام مولایی بازرسی ارتپارس آبادسیدنوری سیدرضا
1397/12/0197-01234قربان برین بازرسی ارتاردبیلقمیصی فرید
1397/12/0197-01233معصومه شارقیبازرسی ارتاردبیلقنبری اسبمرز طیار
1397/12/0197-01232سیاوش اصلانیان بازرسی ارتاردبیلزارع حسین
1397/12/0197-01231گرشاد حکمتی بازرسی ارتاردبیلیوسفی خانقاه شهرام
1397/12/0197-01230فتح اله فتح نژاد بازرسی ارتاردبیلجوادی وحید
1397/11/3097-01229علی اشجع و شرکاء بازرسی ارتاردبیلقزلی غلامرضا
1397/11/3097-01228رجبعلی اورنگ بازرسی ارتاردبیلآقا محمدی سیدالیاس
12345678910...