لیست ارجاعات برق


شماره ارجاع
 
تاریخ ارجاع

نام کارفرما
 
شهر

 

 
 


 
 
 
 


آیدیتاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
127151397/03/0297-00191علی خدابنده بازرسی ارتاردبیلکوثری مقدم سارا
127141397/03/0297-00190ابراهیم زارع بازرسی ارتاردبیلفتحی مهدی
127131397/03/0297-00189اعلا حسين زاده بازرسی ارتاردبیلرجب زاده علی
127121397/03/0297-00188فیض اله موسی زاده و قوتاز تمجیدی بازرسی ارتاردبیلابراهیمی نیاری فرشاد
127111397/03/0297-00187رحیم سلیمیبازرسی ارتمشکین شهررادمهر حسین
127111397/03/0297-00187رحیم سلیمیبازرسی ارتمشکین شهرنوری بهروز
127101397/03/0297-00186علی پور سیاهی بازرسی ارتاردبیلتجددی خواجه صادق
127091397/03/0297-00185حسین منادی اجرلو بازرسی ارتاردبیلسیدی سیده مریم
127081397/03/0197-00184رضا دیده ور-ارتفاع تجاری زیر 4.5 متر بازرسی ارتاردبیلقربانی بابک
127071397/03/0197-00183اسلام عشق پور بازرسی ارتاردبیلکوثری مقدم سارا
12345678910...