ولی اذروش

مدرک تحصیلی : لیسانس

شماره پروانه : فاقد پروانه اشتغال

تاریخ اخذ پروانه : -

پایه اجرا: -شماره عضویت : 1

رشته: عمران

پایه نظارت: -

پایه طراحی: -

موبایل:

احد افضل سلطانی

مدرک تحصیلی : لیسانس

شماره پروانه : 13-300-00604

تاریخ اخذ پروانه : 1369/03/01

پایه اجرا: -شماره عضویت : 2

رشته: عمران

پایه نظارت: ارشد

پایه طراحی: ارشد

موبایل:

سیدسلطان احمد اقبالی نمین

مدرک تحصیلی : لیسانس

شماره پروانه : 10-300-04589

تاریخ اخذ پروانه : 1362/08/10

پایه اجرا: ارشدشماره عضویت : 3

رشته: عمران

پایه نظارت: ارشد

پایه طراحی: ارشد

موبایل: 09142987783

امیر دانش جابلو

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

شماره پروانه : 10-300-08559

تاریخ اخذ پروانه : 1372/11/12

پایه اجرا: ارشدشماره عضویت : 4

رشته: عمران

پایه نظارت: ارشد

پایه طراحی: ارشد

موبایل:

محمود بافنده میلانی

مدرک تحصیلی : لیسانس

شماره پروانه : 13-300-00098

تاریخ اخذ پروانه : 1364/04/24

پایه اجرا: -شماره عضویت : 5

رشته: عمران

پایه نظارت: ارشد

پایه طراحی: ارشد

موبایل:

صفحه 1 از 2243