گواهي نامه فني مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي به بلوک سفالي غيربابر با سوراخ هاي افقي با ابعاد 130*180*190 ميلي متر به:
توليد شرکت انيکس سفال
آدرس: اردبيل - شهرک کارشناسان - اول شهرک اداري بعثت - روبروي نظام مهندسي
تلفن: 7 - 33750996 - 045
همراه: 09143510922