بانک حرفه ای مهندسان


نام مهندسرشته تحصیلیزمینه فعالیتپست شهر 
عبدالرحمن روحیمکانیکپروژه هارییس اداره باز آفرینیاردبیل -اردبیل
عبدالرحمن روحیمکانیکبرق وتاسیساتکارشناس برق وتاسیساتاردبیل -اردبیل
عبدالرحمن روحیمکانیکفنی ومهندسیرییس اداره فنی ومهندسیاردبیل -اردبیل
عبدالرحمن روحیمکانیکنظارترییس اداره نظارت بر ساختمان وتاسیسات دولتیاردبیل -اردبیل
صمد گلمحمدیعمرانناظر پروژه های عمرانیناظر ساختماناردبیل
صمد گلمحمدیعمراناحداث ساختمانسرپرست کارگاهسرعین
صمد گلمحمدیعمراناحداث ساختمان سرپرستی بانک ملی اردبیلسرپرست کارگاهاردبیل
صمد گلمحمدیعمرانناظر پروژه های ساختمانیمسئول دفتر فنیاردبیل
12345678910...