جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
10011649 98045121399/01/12عباس کامرانی اصلي548.555143اصليگروه ب عطایی قطعه 143 پیش نویس
10011650 98045131399/01/12شهرام کرمی اصلي671.8064770/895/895اصليگروه ج شهرک بعثت -خ آموزگار قطعه 895 پیش نویس
10011651 98045141399/01/12ابراهیم مجیدی اصلي789.0655559-5557-5555/5552اصليگروه ب کاشانی پیش نویس
10011652 98045151399/01/12نورعلی دهقانی اصلي105.6031-8998/1496-843اصليگروه ب شهرک رازی پیش نویس
10011648 98045101399/01/11توران اقلیمی اصلي1742.14973-7116-9439/25اصليگروه ج شهرک نیایش نیایش 1 قطعه 25 پیش نویس
10011646 98045041399/01/10عسگر علایی اصلي721.00673473832414اصليگروه ج شهرک اتا ماشین پیش نویس
10011647 98045051399/01/10غلامرضا فتح الهی اصلي1279.948474432اصليگروه ج خ کاشانی ک شاهد 3 پ 91 پیش نویس
10011644 98045081399/01/09بروجعلی حسن پور سقرلو اصلي324.40333/4970/0اصليگروه ب اردبیل والی کوچه قدس 11 پلاک 52 پیش نویس
10011645 98045031399/01/09عسگر حیاتی سامیان اصلي1045.00733-2751-471اصليگروه ج شهرک کشاورزی پیش نویس
10011641 98045061399/01/08سردار دهقانی شیخ احمد اصلي730.006126/7307/7308/317اصليگروه ج شهرک رجایی پیش نویس
12345678910...