جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
1002754991 -11401/02/27قاسم عبادی اصلي7.871قولنامه -قاسم عبادیاصليگروه الف روستای مجیدلو پیش نویس
1002754998 1400009861401/02/27ولی صوری ازبیلت693.853115/2181/14ازبیلتگروه ب زمین درگاهی خ 15 متری پیش نویس
1002754979 1400026911401/02/27حجت آقایی اصلي40.0011400947588اصليگروه الف انگوت-روستای گرمی انگوت پیش نویس
1002754996 1400026921401/02/27فرجام ولی زاده اصلي49.8711401979402اصليگروه الف انگوت - روستای شهبازلو
1002754975 1400026931401/02/27یوسف غفار زاده اصلي100.001ندارداصليگروه الف آراللوی کوچک قطعه 495 پیش نویس
1002755003 1400026941401/02/27محمد سلیمی اصلي62.5011401992419اصليگروه الف انگوت - روستای زیوه پیش نویس
1002755004 1400026951401/02/27کریم بهرو اصلي158.251260/1400اصليگروه الف جعفرآباد-روستایی روح کندی
1002755005 1400026961401/02/27حجت آقائی اصلي40.0011400947588اصليگروه الف انگوت-روستای گرمی انگوت پیش نویس
1002755000 93013851401/02/27حمید وطن خواه ازبیلت142.731112/5265/176ازبیلتگروه الف بالای کمربندی خ ستارخان شهرک فجر کارگری کوچه سوم پیش نویس
1002755001 97044811401/02/27اکبر نصرتی تمديد نظارت150.312ندارد-اکبر نصرتیتمديد نظارتگروه الف روستای دیجوجین
12345678910...