جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
10008517 98003261398/09/14سعید سید سامی اصلي823.71110241اصليگروه ب شهرک صنعتی نیر
10008522 960109411398/09/14برات طالبی افزايش زيربنا765.933317/112افزايش زيربناگروه ب  پارس آباد خیابان شهید رجایی روبروی آموزش و پرورش
10008515 98003241398/09/14سلامت همرنگ اصلي91.001112/13993-217اصليگروه الف زمین نصیری کوچه 5
10008518 -11398/09/14نادر پور اسماعیل اصلي342.4037490/56/56اصليگروه الف شهرک طالقانی کوچه گسلی پ39 پیش نویس
10008514 97025831398/09/14هادی و مهدی و تقی زادگان و نازی شیرین وند افزايش زيربنا934.70537-14644افزايش زيربناگروه ب خیابان حافظ نرسیده به میدان فرهنگیان
10008519 97008531398/09/14حسن ستوده و شرکاء افزايش متراژ و طبقه2188.639ق12 شهرک کشاورزیافزايش متراژ و طبقهگروه ج شهرک کشاورزی ق12
10008512 98003231398/09/14بهلول عزتی اصلي135.001ندارد3117اصليگروه الف لاهرود خیابان شریعتی
10008516 98003251398/09/14کیومرث اروج زاده اصلي80.001ندارد - کیومرث اروج زادهاصليگروه الف شهر تازه کند
10008513 97014651398/09/14حمید قاسم زاده افزايش زيربنا439.00337-10832افزايش زيربناگروه ب کوی جهادگران
10008495 97028471398/09/13جلال صادقي بقر آباد افزايش زيربنا880.0055541/9/28/5541/9افزايش زيربناگروه ب میدان حکیم نظامی بطرف داخل پیر مادر
12345678910...