جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
10024304 -11400/07/01فیروز نوروزی اصلي78.061112/19096اصليگروه الف محله آزادی کوچه سوم پیش نویس
10024301 10552421400/07/01مظاهر پرویزیان افزايش متراژ و طبقه552.20586/12368/1/86/12368/2افزايش متراژ و طبقهگروه ب کارشناسان ق756
10024267 79051201400/07/01امیر روشنی صبح تمدید نظارت و تمدید طراحی و افزایش زیر بناوطبقه459.4934582/68/68تمدید نظارت و تمدید طراحی و افزایش زیر بناوطبقهگروه ب ميدان بسيج-فدک3-پ155 پیش نویس
10024309 79070501400/07/01تست اصلاح وضع موجود98.401تستاصلاح وضع موجودگروه الف بعثت ق679 پیش نویس
10024310 79070501400/07/01تست کاهش زيربنا98.401تستکاهش زيربناگروه الف بعثت ق679 پیش نویس
10024316 95003151400/07/01صابر نادری باروق افزايش زيربنا549.6757413/131افزايش زيربناگروه ب خاتم النبی-کوچه یاور معتقد پ24
10024063 96007071400/07/01علی اصغر غفار غفرانی تمديد نظارت338.3131675/1/1675/2تمديد نظارتگروه ب جمعه مسجد پشت تالار ولیعصر
10024315 96007241400/07/01سید اسمعیل سیدزاده افزايش زيربنا793.5065286/9افزايش زيربناگروه ج جعفریه-پشت بره سفید-روبروی فضای سبز پیش نویس
10024307 96030481400/07/01میر شهرام میرزا پور افزايش زيربنا3668.801128/476افزايش زيربناگروه ج جاده نمین نرسیده به روستای سلطان آباد
10024317 98021711400/07/01لطفعلی اصغری فرد کاهش زيربنا1215.50833 عطاییکاهش زيربناگروه ج میدان جانبازان خ عطایی
12345678910...