جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
10020459 99019591399/12/17توحید پناهی اصلي547.9951/6160اصليگروه ب شهرک رازی ابن سینا ۱ پیش نویس
10020460 99019601399/12/17بهنام فرهنگ چنذاب اصلي547.9951/1496/127/8362/127اصليگروه ب شهرک رازی قطعه ۱۲۷ پیش نویس
10020458 -11399/12/17ابراهیم نژادی اصلي315.003قولنامه ایاصليگروه ب عنبران خ شهدا پیش نویس
10020415 99019331399/12/16گل اوغلان دلیری اصلي99.002995160اصليگروه الف عنبران - خیابان 22 بهمن پیش نویس
10020454 99019541399/12/16فریبا مرادی اصلي619.433417/239/7961اصليگروه ب نمین-خیابان مدرس پیش نویس
10020451 99019511399/12/16اباذر نگهبان میناآباد اصلي359.383417/9338/1639/2اصليگروه ب نمین خیابان تربیت کوچه توحید 2 پیش نویس
10020448 -11399/12/16علیرضا سهامی اصلي142.192417/1644/1036اصليگروه الف نمین-خیابان مدرس-کوچه فرهنگ2 پیش نویس
10020444 98015811399/12/16علی یعقوب نژاد و فرحناز نیستانی افزايش متراژ و طبقه996.106310/8136افزايش متراژ و طبقهگروه ج سرعین
10020421 9019097381399/12/16نعمت اله عزتی اصلي245.1021909/738اصليگروه الف خلخال - خیابان شهید چمران
10020449 99019491399/12/16قربان ابراهیمی اصلي397.40320382/99اصليگروه ب اردبیل بخش مرکزی روستای حکیم قشلاقی پیش نویس
12345678910...