جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
10009805 98010411398/11/08گلتاج ابراهیم وند اصلي52.30188/1795/3اصليگروه الف گلمغان پشت مدرسه فاطمه الزهرا کوچه اول
10009809 98010451398/11/08حسینعلی مقالی بابالو اصلي1107.4077283/12اصليگروه ج بزرگراه شهدا-راه انزاب پیش نویس
10009782 90056131398/11/08سیف اله اسماعیلی افزايش زيربنا152.0016852افزايش زيربناگروه الف خیابان سعدی پشت حمام طوماری
10009801 -11398/11/08ارزنه ببری اصلي73.68119913اصليگروه الف ایران آباد پیش نویس
10009787 98010271398/11/08رضا دولت خواه اصلي958.304ندارد-9801027اصليگروه ب روستای حسن باروق
10009797 98010371398/11/08داود صفری اصلي204.80237و14942اصليگروه الف فاز3فرهنگیان پیش نویس
10009791 98010311398/11/08میلاد دشتی اصلي95.601عنبران دشتیاصليگروه الف عنبران
10009788 98010281398/11/08فرزاد قلیزاده اصلي153.091ندارد-فرزاد قلیزادهاصليگروه الف جعفرآباد خیابان طالقانی پیش نویس
10009790 98010301398/11/08بهبود آذری اصلي104.0011212/4382اصليگروه الف روستای کمی آباد
10009796 98010361398/11/08پروین سیف زاده اصلي564.6061/1617/0اصليگروه ج یوسف آباد کوچه شهید موسوی پلاک ۴۱ پیش نویس
12345678910...