جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
1007011 97033831398/05/28تست کاهش زيربنا380.0056546546456کاهش زيربناگروه ب 465 پیش نویس
1007126 97038071398/05/28رحیم حیدری داشبلاغ اصلي66.001ندارد-شماره پرونده20422اصليگروه الف206درویش آباد کوچه 14 معصوم روبروی نانوایی
1007142 96027911398/05/28حسین صالحی افزايش زيربنا1023.80573/14247/6/0/14279افزايش زيربناگروه ب355شهرک راه ترابری
1007145 97038211398/05/28اسداله پزشکی اصلي270.902ندارد -اسداله پزشکیاصليگروه الف350روستای آلووارس
1007124 97038051398/05/28سیاوش باکروان اصلي150.012ندارد سیاوش باکرواناصليگروه الف380روستای محمودآباد
1007129 95019551398/05/28صاحبعلی درگاهی مغانلو افزايش زيربنا364.0827449/6افزايش زيربناگروه الف372کمربندی دوم-جنب حمام و پارک ارس-پ3
1007131 97038111398/05/28الیاس دلیر گلستان اصلي850.4154528/1(ارجاع قبلی سال90)اصليگروه ب309سعدی کوچه ملا عباد بشیر آباد پیش نویس
1007143 97038201398/05/28بهروز آزاد اصلي705.0553027/31558اصليگروه ب 33خ آیت اله کاشانی
1007141 97038191398/05/28سوسن آقازاده گندشمین اصلي183.702ندارد-شماره پرونده20521اصليگروه الفنقش آفرینان پل چای سبلان ایران آباد وحدت 6 بغل موزاییک سازی
1006085 93047881398/05/28علیرضا صادقی مرشت تمديد نظارت و افزايش بنا518.6853209/22تمديد نظارت و افزايش بناگروه باندیشه تدبیر بنیانپیرمادر
12345678910...