جزئیات ظرفیت مهندسان حقیقی


➤ این لیست صرفاً مهندسان فعال ، دارای ظرفیت و تعداد کار رانشان می دهد

➤ مهندسانی که در این لیست نمایش داده نمی شوند توانایی ارجاع نقشه را ندارند

➤ صلاحیت سرپرست برای مهندسین پایه 3 حداکثر 6 سقف و برای مهندسین پایه 2 حداکثر 7 سقف و برای مهندسین پایه یک و ارشد تمامی سقف ها می باشد
حوزه فعالیت
رشته