جزئیات ظرفیت آزمایشگاه ها

نام آزمایشگاه
حوزه فعالیت

نام آزمایشگاهحوزه فعالیت پایه بتن باقی مانده تعداد بتن باقی مانده ظرفیت بتن پایه ژئوتکنیک باقی مانده تعداد ژئوتکنیکباقی مانده ظرفیت ژئوتکنیک
تک آزمای خاک و پی سربنداردبیلیک 0.2544791.74یک 2.0013908.69
ایمن پایدار آرین آزمااردبیلدو-1.0040247.27دو0.0014255.88
کوشا بتن نمونه پرور سبلاناردبیلسه0.2522139.91-0.000.00
خاک آرای بام سبزاردبیلدو0.0032896.93دو0.009266.53
آروین بتن پادیر آزمااردبیلسه0.0025078.96-0.000.00
ژرفا بن آزمای سبلاناردبیلدو0.0036385.20دو0.0010401.96
ساختگاه پایش آرتااردبیلدو0.0032923.12دو1.0013833.38
خاک پی آزما نواندیشاردبیلیک 1.7526768.03دو5.008866.33
پی سنج سپر آب خاکاردبیلدو0.0037490.57دو0.2516017.89
گرانول خاک پی اردبیلاردبیلدو0.0038340.45دو1.5017379.38
خاک آزمای بانیان سازهاردبیلیک -0.7520865.17یک 0.0015928.25
ایمن اسکان آزمای آرتا -بامسئولیت محدوداردبیلسه0.2522655.65-0.000.00
آرمان بـن آزمااردبیلدو0.5028047.97دو0.007702.69
بهینه سنج شهر آرااردبیلدو0.2531708.88دو0.5013562.36
ایپک همگن خاک اردبیلاردبیلیک 0.258175.32یک 0.2522803.62
راد سنجش مهر آرتااردبیلسه3.7542359.57-0.000.00
ایمن دوام آزمای ایرانیاناردبیلدو0.5040624.53دو2.0010756.19
یادمان آزمون آرازاردبیلدو0.0039645.80دو0.0017855.06
تحلیل خاک و پی آرتااردبیلدو0.0035578.40دو0.007118.86
ایمن ساخت بناآزمون سبلان (بامسئولیت محدود)اردبیلسه0.253878.03-0.000.00
123