جزئیات ظرفیت آزمایشگاه ها

نام آزمایشگاه
حوزه فعالیت

نام آزمایشگاهشماره تماسحوزه فعالیت پایه بتن باقی مانده تعداد بتن باقی مانده ظرفیت بتن پایه ژئوتکنیک باقی مانده تعداد ژئوتکنیکباقی مانده ظرفیت ژئوتکنیک
کوشا بتن نمونه پرور سبلان09144561319اردبیلسه0.7511256.72-0.000.00
ژرفا بن آزمای سبلان09141555020اردبیلیک 5.0017599.89یک 2.2519369.95
ساختگاه پایش آرتا09143556808اردبیلدو4.7520221.83دو4.2513679.95
پی سنج سپر آب خاک09144526714اردبیلدو0.7513106.31دو3.2515606.49
گرانول خاک پی اردبیل09144511004اردبیلدو0.0020056.95دو1.2517570.64
بانیان سازه همیاری استان اردبیل (بامسئولیت محدود)09124156897اردبیلیک 2.0011049.66یک 0.0014408.32
مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل33721125اردبیلیک 9.5029599.65یک 6.0018150.16
ایمن اسکان آزمای آرتا -بامسئولیت محدود09141544587اردبیلسه-0.5011707.99-0.000.00
بهینه سنج شهر آرا09142894765اردبیلدو0.001072.74دو2.7518364.62
ایپک همگن خاک اردبیل09143531792اردبیلیک 2.0025279.69یک 6.0034124.69
راد سنجش مهر آرتا09144580552اردبیلسه6.7513862.13-0.000.00
ایمن دوام آزمای ایرانیان09144359980اردبیلدو1.0013227.98دو1.0010724.52
یادمان آزمون آراز09113147748اردبیلدو2.0018415.97دو3.2513712.79
ایمن ساخت بناآزمون سبلان (بامسئولیت محدود)09141508417اردبیلسه0.0010768.08-0.000.00
خاک آزمای پی سنج بنا (سهامی خاص)09144543296اردبیلدو0.0017822.71دو9.0025353.05
آرتا آزمای تکین طرح09143545411اردبیلدو2.0021843.08دو1.0019060.92
ره آورد بتن سازه پایدار شهر09144562506اردبیلسه8.7514990.10-0.000.00
ایمن صنعت ساخت آزمای اردبیل (سهامی خاص)09120185373اردبیلدو0.5021849.79دو7.5026432.90
خاک آزمای دوام سازه اردبیل (بامسئولیت محدود)09370468627اردبیلدو2.5021569.22دو1.0012355.88
رازی گران شهر آینده09143538015اردبیلدو6.2519945.06-0.000.00
123