جزئیات ظرفیت آزمایشگاه ها

نام آزمایشگاه
حوزه فعالیت

نام آزمایشگاهحوزه فعالیت پایه بتن باقی مانده تعداد بتن باقی مانده ظرفیت بتن پایه ژئوتکنیک باقی مانده تعداد ژئوتکنیکباقی مانده ظرفیت ژئوتکنیک
تک آزمای خاک و پی سربنداردبیلیک 0.006708.14یک 0.003990.15
ایمن پایدار آرین آزمااردبیلدو1.004037.44دو2.005564.11
کوشا بتن نمونه پرور سبلاناردبیلسه1.002687.49-0.000.00
خاک آرای بام سبزاردبیلدو0.002853.84دو0.005346.55
آروین بتن پادیر آزمااردبیلسه1.752678.03-0.000.00
ژرفا بن آزمای سبلاناردبیلیک 1.001309.43یک 1.004154.55
خاک پی آزما نواندیشاردبیلیک 2.006698.45دو1.005154.96
پی سنج سپر آب خاکاردبیلدو0.50383.58دو2.003122.06
خاک آزمای بانیان سازهاردبیلیک 3.255576.63یک 2.005775.98
آرمان بـن آزمااردبیلدو4.004531.66دو0.003872.87
ایپک همگن خاک اردبیلاردبیلیک 2.005440.32یک 4.0013397.28
راد سنجش مهر آرتااردبیلسه1.252575.42-0.000.00
ایمن دوام آزمای ایرانیاناردبیلدو3.006099.55دو2.006888.19
تحلیل خاک و پی آرتااردبیلدو5.005700.25دو5.004928.81
ایمن ساخت بناآزمون سبلان (بامسئولیت محدود)اردبیلسه1.002646.42-0.000.00
تدبیر بتن سازه گستر سنج آرتا(بامسئولیت محدود)اردبیلسه0.001325.76-0.000.00
خاک آزمای پی سنج بنا (سهامی خاص)اردبیلدو1.004679.60دو1.006085.42
آرتا آزمای تکین طرحاردبیلدو1.004569.42دو2.007401.90
ره آورد بتن سازه پایدار شهراردبیلسه0.751771.43-0.000.00
ایمن صنعت ساخت آزمای اردبیل (سهامی خاص)اردبیلدو0.004178.05دو3.008417.43
123