لیست ارجاعات گاز


آیدیتاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما کدملی کارفرماشهر نام مهندس نام شرکت 
1427931399/05/139904556بهنام عليزاده سنجبدله1630136654اردبیلمهدی یحیی زاده قوجه بیگلوگلآراگازعزیز
1427931399/05/139904556بهنام عليزاده سنجبدله1630136654اردبیلمهدی یحیی زاده قوجه بیگلوگلآراگازعزیز
1427921399/05/139904555جابرعباس زاده نياري1463028695اردبیلنعیم عظیمی پویاآتش افروزپرنور
1427921399/05/139904555جابرعباس زاده نياري1463028695اردبیلنعیم عظیمی پویاآتش افروزپرنور
1427911399/05/139904554علي سليمي سين1450982921اردبیلسیما صبوحی اولرفاه گازهير
1427901399/05/139904553اسداله عيداضحي1460847806اردبیلامین حسن زاده برقیآتش افروزپرنور
1427901399/05/139904553اسداله عيداضحي1460847806اردبیلامین حسن زاده برقیآتش افروزپرنور
1427891399/05/139904552ميرحاتم هاشمي1462313477اردبیلغلامرضا خدائی خلفه قشلاقیصحراي گازلورون
1427891399/05/139904552ميرحاتم هاشمي1462313477اردبیلغلامرضا خدائی خلفه قشلاقیصحراي گازلورون
1427881399/05/139904551بابک رضا زاده1450214215اردبیلمرتضی عظیمی ججینپویش ماهان شعله گازنمونه
12345678910...