لیست ارجاعات گاز


آیدیتاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما کدملی کارفرماشهر نام مهندس نام شرکت 
2071511400/05/14140003937يوسف عبداللهي1670766365مشکین شهررحیم پریخانیآرال گازآقبلاغ
2071501400/05/14140003936مسجدامام زمان1639486951هشتجینمهدی رحمان زادهراه عبور اهداف گاز سبلان هشتجین
2071501400/05/14140003936مسجدامام زمان1639486951هشتجینمهدی رحمان زادهراه عبور اهداف گاز سبلان هشتجین
2071491400/05/14140003935مسجد امام زمان 1639533079هشتجینمهدی رحمان زادهخ یانارشعله آذرسبلان
2071491400/05/14140003935مسجد امام زمان 1639533079هشتجینمهدی رحمان زادهخ یانارشعله آذرسبلان
2071481400/05/14140003934 مرسل نوري داشبلاغ1621275345پارس آبادسونیا حسینیپ سبحان گازمغان
2071471400/05/14140003933احدابراهيمي -علي خداياري -لطفعلي خداياري6039193174نیرمرتضی عظیمی ججینافسون شعله مهتاب نیر
2071451400/05/14140003931مالک‌اسلامي‌خواجه‌لو5048961846اصلاندوزمصطفی خاکپور گیگلوآبی شعله مغان
2071441400/05/14140003930مسجد‌چهارده‌معصوم‌بودجه‌عليا1111111111اصلاندوزهادی حبیب پور آبی شعله مغان
2071441400/05/14140003930مسجد‌چهارده‌معصوم‌بودجه‌عليا1111111111اصلاندوزهادی حبیب پور آبی شعله مغان
12345678910...