لیست ارجاعات گاز


آیدیتاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما کدملی کارفرماشهر نام مهندس نام شرکت 
1274171398/11/309811615محمد ممي پور1672676283بیله سواررسول عدلی بیله سوار ب شکوه فراز مغان
1274171398/11/309811615محمد ممي پور1672676283بیله سواررسول عدلی بیله سوار ب شکوه فراز مغان
1274161398/11/309811614رضا انواري گيگلو1670083160مشکین شهررحیم پریخانیم سوزان گاز مرواريد میرک
1274151398/11/309811613بهمن ارايش1461400309اردبیلکاظم اسداله زادهقصر سازان آرتاویل سبلان
1274141398/11/309811612زهرا اسلامي1465767101سرعینساسان نظارتی شهادتپویش ماهان شعله گاز نمونه
1274141398/11/309811612زهرا اسلامي1465767101سرعینساسان نظارتی شهادتپویش ماهان شعله گاز نمونه
1274131398/11/309811611حيدرنوظهورمغانلو1461694469اردبیلبهرام خلیل پوررفاه گاز هير
1274131398/11/309811611حيدرنوظهورمغانلو1461694469اردبیلبهرام خلیل پوررفاه گاز هير
1274121398/11/309811610صداقت خدائي1463737742اردبیلحسین فرخیپویش ماهان شعله گاز نمونه
1274111398/11/309811609بهمن عبادي1467605751اردبیلروح اله جهانی تازه کند محمدیهپویش ماهان شعله گاز نمونه
12345678910...