لیست ارجاعات برق


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1400/05/1300-00579وهابعلی نهضت بازرسی ارتاردبیلفارغی سیدمجتبی
1400/05/1300-00578محمد کاظم خالقیه و محمود رشیدی بازرسی ارتاردبیلشیرزاد کیوان
1400/05/1300-00577کریم آقازاده بازرسی ارتپارس آبادمصطفی تونبق داود
1400/05/1300-00576غلامحسین محمد جانی بازرسی ارتاردبیلعبدی نیا فرشید
1400/05/1300-00575مدینه فتوحی بازرسی ارتاردبیل 
1400/05/1200-00574موسی خدادادی بازرسی ارتاردبیلقربانی بابک
1400/05/1200-00573نعمت اصغریبازرسی ارتمشکین شهررادمهر حسین
1400/05/1200-00572مجید جهانبخش بازرسی ارتپارس آبادجهان بخش کاظم
1400/05/1200-00571اژدر نوراله زاده بازرسی ارتپارس آبادسیدنوری سیدرضا
1400/05/1200-00570محمد عبادی آذر بازرسی ارتاردبیل 
12345678910