لیست ارجاعات برق


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1401/05/271401-00526ضیاء دادگرو شرکابازرسی ارتپارس آبادمصطفی تونبق داود
1401/05/271401-00525احد پرواره سقاواز بازرسی ارتاردبیلعابدی اصل اسماعیل
1401/05/271401-00524مهدی پاک جمادی بازرسی ارتاردبیل 
1401/05/261401-00523علی موقر و شرکا بازرسی ارتاردبیل 
1401/05/261401-00522فاطمه نصیری و شرکاء بازرسی ارتاردبیل 
1401/05/261401-00521الهام اسمعیل زاده بازرسی ارتاردبیلطریقی روح اله
1401/05/261401-00520محمد حسین کامران زاده بازرسی ارتاردبیلصادقی نصرآبادی جعفر
1401/05/261401-00519لیلا مصروفی بازرسی ارتاردبیلشیخ وظایفی حسین
1401/05/261401-00518مینا پاشائی بازرسی ارتاردبیل 
1401/05/251401-00517رامین قلی زاده بازرسی ارتاردبیلسمیعی سارخانلو مهدی
12345678910...