لیست ارجاعات برق


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1399/06/2999-00753حسن صادق زادهبازرسی ارتنمینموسوی میریوسف
1399/06/2999-00752کیوان شاکر بازرسی ارتاردبیلشیرزاد کیوان
1399/06/2999-00751صدیف شاکر بازرسی ارتاردبیلحسینی سید بهرام
1399/06/2999-00750میر مطلب معصومی بازرسی ارتپارس آبادهمدم بگدیلو مهدی
1399/06/2999-00749پروین دربندی بازرسی ارتخلخالغفوری نساز مهدی
1399/06/2699-00748سعيد اسماعيلي بازرسی ارتاردبیلزمانی ودود
1399/06/2699-00747شهرام مستعد حصاری بازرسی ارتاردبیلپورعلی مغانلو حسن
1399/06/2699-00746علی رضایی ترک بازرسی ارتاردبیلبرمکی مجتبی
1399/06/2699-00745یوسف رسول زاده بازرسی ارتاردبیلبرمکی بهرام
1399/06/2699-00744نورمحمد نوراله زاده اصل بازرسی ارتپارس آبادهمدم بگدیلو مهدی
12345678910...