لیست ارجاعات برق


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1398/11/3098-01261کمال تیموری اقبلاغ بازرسی ارتاردبیلخادم مسجد وحید
1398/11/3098-01260بابک فرهودی زاده بازرسی ارتاردبیلسلامی حسن
1398/11/3098-01259بهزاد آقاجانی و شرکاء بازرسی ارتاردبیلآقازاده ایرج
1398/11/3098-01258زهرا مردانه بازرسی ارتپارس آبادمصطفی تونبق داود
1398/11/3098-01257علي پور ددهبازرسی ارتاردبیلعزتی حمید
1398/11/3098-01256حسین نصرت پور و شرکاء بازرسی ارتاردبیلهوشیاریان امین
1398/11/3098-01255رسول وقار و شریکبازرسی ارتپارس آبادهمدم بگدیلو مهدی
1398/11/3098-01254علی زاهدی بازرسی ارتاردبیلهادی درآباد یعقوب
1398/11/3098-01253حبیب اله آقایی بازرسی ارتخلخالگشتی امین
1398/11/3098-01252الیاس محمدی بازرسی ارتاردبیلامیری علی
12345678910...