لیست ارجاعات برق


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1400/11/0200-01281اسماعیل خدام زاده بازرسی ارتاردبیل 
1400/11/0200-01280مهدی حیدری کله سر بازرسی ارتاردبیل 
1400/11/0200-01279شهرام و بهرام خلیل پور بازرسی ارتاردبیلبرمکی مجتبی
1400/11/0200-01278وصال هادی بازرسی ارتبیله سوار 
1400/11/0200-01277محمدرضا رحمانی بازرسی ارتخلخالگشتی امین
1400/11/0200-01276فاطمه پرماسی رضا رضایی افشار بازرسی ارتاردبیلتجددی خواجه صادق
1400/11/0200-01275براتعلی حسینی کولانکوه بازرسی ارتاردبیل 
1400/11/0200-01274ناصر عابدی سعید آباد بازرسی ارتاردبیلقربانی بابک
1400/11/0200-01273سید حسین رفیعی بازرسی ارتاردبیلعباس زاده هادی
1400/10/3000-01272سیدعلی بهبودی بازرسی ارتپارس آبادتاریخی بهمن
12345678910...