لیست ارجاعات برق


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1398/12/2298-01322علی اسماعیلیبازرسی ارتپارس آبادسیدنوری سیدرضا
1398/12/2298-01321سلیم بدری بازرسی ارتاردبیلصادقی نصرآبادی جعفر
1398/12/2298-01320نازنین هاشمیبازرسی ارتپارس آبادمصطفی تونبق داود
1398/12/2198-01319ابراهیم خلیل منزلی نوشهر بازرسی ارتاردبیلعباس زاده هادی
1398/12/2198-01318فامیل قاسمی بازرسی ارتاردبیلصادقی ناصر
1398/12/1998-01317ارصلان عزیزپوربازرسی ارتپارس آبادتاریخی بهمن
1398/12/1998-01316خان احمد اعتباري بازرسی ارتاردبیلکوثری مقدم سارا
1398/12/1598-01315منصور عزیززاده بازرسی ارتپارس آبادمصطفی تونبق داود
1398/12/1498-01314سیفعلی بحرینی بازرسی ارتاردبیلقهرمان طالع مهدی
1398/12/1498-01313ابوالفضل ملکی بازرسی ارتپارس آبادمصطفی تونبق داود
12