لیست ارجاعات برق


تاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
1400/02/1500-00238سید طاهر عصائی بازرسی ارتاردبیل 
1400/02/1500-00237والی نامور بازرسی ارتاردبیلحسینی سید بهرام
1400/02/1500-00236رضا کهنی بازرسی ارتاردبیلجوادی نوده محمد
1400/02/1500-00235محمد حاتمی بازرسی ارتخلخالجعفرزاده وحید
1400/02/1500-00234حسین آقایی حمل آباد بازرسی ارتاردبیل 
1400/02/1500-00233وحید پور ایرانی بازرسی ارتاردبیلزمانی ودود
1400/02/1500-00232کریم موجبی بازرسی ارتاردبیلبرمکی مجتبی
1400/02/1500-00231رامین محمدی بازرسی ارتخلخالجعفرزاده وحید
1400/02/1300-00230شاپور مولاییبازرسی ارتمشکین شهررادمهر حسین
1400/02/1300-00229علی مهرورز بازرسی ارتخلخالغفوری نساز مهدی
12345678910...