جزئیات ظرفیت مجریان

نوع مجری
پایه
حوزه فعالیت

نام مجری مدیر مسئول شماره عضویت شماره تماس حوزه فعالیت پایه ظرفیت آزاد تعدادکارآزاد
سامان ساخت اردبيلتورج محسن زاده033246389اردبیلیک 464.981.00
علم وفن ساوالانزاهد فرزانه خلیفه لو009144540170اردبیلیک 5266.076.00
مقاوم سازان صنعت ساختمانجلیل مشرفی رواسجانی009143544951اردبیلیک 8194.985.00
سبک سازه نگین ساختمیرسعید بادپا009142947328اردبیلیک 6530.222.00
فراسازه سازان آرتا دنیزوحید رحیمی03368282اردبیلیک 650.142.00
اصول سازه سامانحسین هاشمی ایوریق009141537949اردبیلدو3942.403.00
آذرحصار توسعه عمران اروند(بامسئولیت محدود)کیومرث یوسف زاده033719393اردبیلیک 2503.622.00
شرکت دمیر اوجادام آژند دژ(بامسئولیت محدود)میلاد کاظمی009141971295اردبیلدو5846.403.00
شرکت آرتین آرادپارمیس(بامسئولیت محدود)اسماعیل خدایاری009144536343اردبیلدو9000.006.00
بهسازان سازه بناگران خانه مدرن (با مسئولیت محدود)یعقوب صالحیان009141532094اردبیلسه2807.252.00
شرکت آراد بنا ساخت آرتاویل ( بامسئولیت محدود)مهدی بدل زاده نوین009144559252اردبیلدو2934.613.00
شرکت ساخت بنای شهر شمال غرب(بامسئولیت محدود)ابراهیم اکبری009149903600اردبیلدو5492.273.00
آباد سازان مهرگان گستر سبلان(بامسئولیت محدود)سیامک شاکر شیران009147537865اردبیلدو6116.162.00
شرکت پل چای استقامت اردبیل ( بامسئولیت محدود)بهزاد رحیمی 009141531733اردبیلدو3692.031.00
شرکت آتی سازان آرمان شهرساوالان(بامسئولیت محدود)فرهاد عزیزی قناد033628145اردبیلیک 2254.612.00
شرکت مدرن ساخت سبلان سازه (بامسئولیت محدود)مهدی لاله ء009141573183اردبیلسه3751.851.00
اصول سازان رادگستر سبلان (بامسئولیت محدود)نادر فتح العلومی009144561319اردبیلیک 794.884.00
شرکت ایمن سازان سپند مهر(بامسئولیت محدود)رضا میکائیلی009143544109اردبیلدو536.111.00
شرکت مهندسین مجری اوجابام سازان ساری داشمحمدباقر واثقی مغوان009145307466اردبیلسه4088.412.00
شرکت مجریان ایمن سازسبلان(بامسئولیت محدود)اسلام اکبرزاده نیارق009144544712اردبیلسه2940.850.50
شرکت انبوه سازان بلندمرتبه کارمانیا(بامسئولیت محدود)سیامک غفاری نمین009149666550نمینسه65.452.00
شرکت فراز ابنیه ساخت رابین (سهامی خاص)سعید گنجه کنده009144555266اردبیلدو5212.724.00
شرکت مجریان خانه ساز کلان شهر(بامسئولیت محدود)رحیم خدایار009143514922اردبیلیک 8614.584.00
شرکت الماس سازان آریانا مهرآرتایول (بامسئولیت محدود)آیدین بختیاری فعال009144529604اردبیلدو18.442.00
شرکت آب نمای اردبیل (سهامی خاص)الیاس صمدی قنبلان009144543094اردبیلدو3426.661.00
12