جزئیات ظرفیت مجریان

نوع مجری
پایه
حوزه فعالیت

نام مجری مدیر مسئول شماره عضویت شماره تماس حوزه فعالیت پایه ظرفیت آزاد تعدادکارآزاد
ژرف انديشان ره گستر آرتاعباس عابدی009144521681اردبیلیک 6205.946.00
سامان ساخت اردبيلتورج محسن زاده033246389اردبیلیک 6646.786.00
تلاشگر آرتافرید قدوسی009143512175اردبیلدو2629.091.00
یول داش ساوالانمهران غیاثی راد009123549810اردبیلیک 3153.711.50
سائين يول آذربايجانلطیف برقعی009144511720اردبیلیک 1941.496.00
علم وفن ساوالانزاهد فرزانه خلیفه لو009144540170اردبیلیک 5236.886.00
کیمیا برج سبلانراشد کرباسیان009143535528اردبیلیک 11383.625.00
عمران پرشان آرتایاور احمدی نیار009144516164اردبیلیک 13622.3010.50
مجريان انبوه ساز مسکن بنارادعبداله عباس زاده033745020اردبیلیک 526.901.00
شرکت ایمن سازان آرتامهرداد فتحی کیا009144513846اردبیلیک 1807.115.00
ایستا طرح ایمن آرتاحامد محاسنی009144541376اردبیلیک 3147.956.00
سبک سازه نگین ساختمیرسعید بادپا009142947382اردبیلیک 5959.005.00
فراسازه سازان آرتا دنیزوحید رحیمی03368282اردبیلیک 2252.864.00
اصول سازه سامانحسین هاشمی ایوریق033514683اردبیلدو433.882.00
شایان فراز گستر سبلاناحمد جمالی تپراقلو009144515539اردبیلیک 822.221.00
پی کوب پولادگر فردا سازبهنام عقلمند ینگجه009125150734اردبیلیک 4511.005.00
شرکت منشور سازه قصر بلورین (بامسئولیت محدود)علی کریمی009144518130اردبیلیک 1337.173.00
شرکت آینه آیدین شفق بینان سبلانسجاد فلاحی کوزه تپراقی009141551336اردبیلدو11811.798.00
فرا طرح آبادگان سبلان (با مسئولیت محدود)کیوان صمدی فعال 009141502665اردبیلیک 4878.964.00
شرکت معیار لنگر سطح اترک (بامسئولیت محدود)جمال ملارضائی اصل009021542011اردبیلدو297.253.00
شهر آفرینان مجری نقش اردبیل ( با مسئولیت محدود)بابک محمدباقرزاده چوبدار033513284اردبیلدو2271.942.00
شرکت سپهر هرم سازه آران(بامسئولیت محدود)نادر غنی زاده009141569727اردبیلیک 4625.873.00
شار سازه آرتا سبلان (بامسئولیت محدود)عادل ابراهیمی009148199050اردبیلسه2766.250.50
شار سازه آرتا سبلان (بامسئولیت محدود)عادل ابراهیمی009148199050اردبیلسه2766.250.50
ابنیه آران پیامیر نوروش پور009198793002اردبیلسه2334.792.00
123