جزئیات ظرفیت مجریان

نوع مجری
پایه
حوزه فعالیت

نام مجری مدیر مسئول شماره عضویت شماره تماس حوزه فعالیت پایه ظرفیت آزاد تعدادکارآزاد
سامان ساخت اردبيلتورج محسن زاده033246389اردبیلیک 6899.815.00
تلاشگر آرتافرید قدوسی009143512175اردبیلدو5071.493.00
سائين يول آذربايجانلطیف برقعی009144511720اردبیلیک 2130.913.00
سبک سازه نگین ساختمیر سعید بادپا009142947382اردبیلیک 2868.204.00
فراسازه سازان آرتا دنیزوحید رحیمی آقبلاغ مصطفی خان03368282اردبیلارشد1086.182.00
اصول سازه سامانحسین هاشمی ایوریق033514683اردبیلدو177.831.00
پی کوب پولادگر فردا سازبهنام عقلمند ینگجه009125150734اردبیلیک 2482.963.00
شار سازه آرتا سبلان (بامسئولیت محدود)عادل ابراهیمی009148199050اردبیلسه4360.311.00
شار سازه آرتا سبلان (بامسئولیت محدود)عادل ابراهیمی009148199050اردبیلسه4360.311.00
پیشتاز تدبیر ارسمحمدتقی حسینی 009141543006اردبیلسه4971.362.00
پاد راه گران شهریاراننوید صدرائی009144540249اردبیلسه1687.251.00
شرکت آلتین کومه تیک آرتاویل (بامسئولیت محدود)هادی رسولی009144557553اردبیلسه4353.412.00
بهسازان سازه بناگران خانه مدرن (با مسئولیت محدود)یعقوب صالحیان009141532094اردبیلسه2844.842.00
شرکت ایمن اسکان سازه آذر(بامسئولیت محدود)موسی پورشهبازکلخوران033510711اردبیلدو4776.313.00
شرکت آراز طرح مقاوم سازان آذربایجان(بامسئولیت محدود)یوسف محمدی آذری009143551434اردبیلیک 4483.743.00
شرکت محور سنج رادین کار(بامسئولیت محدود)معبود رحیم زاده گورادل033240729اردبیلسه2094.731.00
آکام ایستا شالوده غرب(بامسئولیت محدود)مهرداد ستاری نیک خو033249091اردبیلدو3231.511.00
ایمن مقاوم سازان شهر آذر( سهامی خاص)فرامرز صادقی 009141512398اردبیلیک 8084.485.00
آباد سازان مهرگان گستر سبلان(بامسئولیت محدود)سیامک شاکر شیران009147537865اردبیلسه5216.473.00
اجرا سازان استحکام سپنتا (بامسئولیت محدود)قاسم جهان جوی0 09149666998اردبیلسه542.871.00
شرکت پل چای استقامت اردبیل ( بامسئولیت محدود)بهزاد رحیمی 009141531733اردبیلدو6068.113.00
شرکت ایمن سامانه باختر اردبیل ( سهامی خاص)مهیار دیباه033255066اردبیلیک 2788.532.00
شرکت آتی سازان آرمان شهرساوالان(بامسئولیت محدود)فرهاد عزیزی قناد033628145اردبیلیک 1318.021.00
شرکت مدرن ساخت سبلان سازه (بامسئولیت محدود)مهدی لاله ء009141573183اردبیلسه4377.033.00
شرکت مهندسی بتن شاخص آرکا( بامسئولیت محدود)حسن نوقدلی009143517815اردبیلدو2488.012.00
12