جزئیات ظرفیت مجریان

نوع مجری
پایه
حوزه فعالیت

نام مجری شماره عضویت شماره تماس حوزه فعالیت پایه ظرفیت آزاد تعدادکارآزاد
سامان ساخت اردبيل033246389اردبیلیک 7119.335.00
علم وفن ساوالان009144540170اردبیلیک 2091.944.00
کیمیا برج سبلان009143535528اردبیلیک 6658.921.00
مجريان انبوه ساز مسکن بناراد033745020اردبیلیک 2160.371.00
بلندمرتبه سازان اردبیل0 اردبیلیک 124.873.00
تک بناساز آرتا009144511823اردبیلیک 3521.061.00
فربام سازه صدرا033525004اردبیلیک 6948.693.00
شرکت ایمن سازان آرتا009144513846اردبیلیک 6125.502.00
ایستا طرح ایمن آرتا033719393اردبیلیک 7176.065.00
فراسازه سازان آرتا دنیز03368282اردبیلارشد8516.265.00
اصول سازه سامان033514683اردبیلدو3470.121.00
آذرحصار توسعه عمران اروند(بامسئولیت محدود)033719393اردبیلیک 2095.554.00
شرکت سپهر هرم سازه آران(بامسئولیت محدود)033353692اردبیلدو1863.541.00
شار سازه آرتا سبلان (بامسئولیت محدود)033422021اردبیلسه4295.922.00
پاد راه گران شهریاران009144540249اردبیلسه1720.400.50
حصار دژ آتیه بنا ( با مسئولیت محدود)033333922اردبیلسه3753.211.00
شرکت آلتین کومه تیک آرتاویل (بامسئولیت محدود)009144557553اردبیلسه3117.191.00
شرکت آرتین آرادپارمیس(بامسئولیت محدود)009144536343اردبیلسه6112.904.00
بهسازان سازه بناگران خانه مدرن (با مسئولیت محدود)009141532094اردبیلسه3329.181.00
شرکت ساز و کارشهر اردبیل (سهامی خاص)033350505اردبیلیک 2830.604.00
شرکت آراد بنا ساخت آرتاویل ( بامسئولیت محدود)009144559252اردبیلدو5.101.00
شرکت مجریان عرشیا شهر اردبیل(بامسئولیت محدود)009141528166اردبیلیک 2548.471.00
شرکت پیشروساز مسکن آرتاویل(بامسئولیت محدود)009142905600اردبیلسه3472.781.00
شرکت نظم آوران استحکام بنا پویا(بامسئولیت محدود)033723809اردبیلیک 5948.272.00
شرکت محور سنج رادین کار(بامسئولیت محدود)033240729اردبیلسه4277.002.00
12