اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل


ولی اذروش

مدرک تحصیلی : لیسانس
شماره پروانه : فاقد پروانه اشتغال
تاریخ اخذ پروانه : -
شماره عضویت : 1
رشته: عمران
موبایل:
پایه نظارت: -
پایه طراحی: -
پایه اجرا: -
احد افضل سلطانی

مدرک تحصیلی : لیسانس
شماره پروانه : 13-300-00604
تاریخ اخذ پروانه : 1369/03/01
شماره عضویت : 2
رشته: عمران
موبایل:
پایه نظارت: ارشد
پایه طراحی: ارشد
پایه اجرا: ارشد
سیدسلطان احمد اقبالی نمین

مدرک تحصیلی : لیسانس
شماره پروانه : 10-300-04589
تاریخ اخذ پروانه : 1362/08/10
شماره عضویت : 3
رشته: عمران
موبایل: 09142987783
پایه نظارت: ارشد
پایه طراحی: ارشد
پایه اجرا: ارشد
امیر دانش جابلو

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
شماره پروانه : 10-300-08559
تاریخ اخذ پروانه : 1372/11/12
شماره عضویت : 4
رشته: عمران
موبایل:
پایه نظارت: ارشد
پایه طراحی: ارشد
پایه اجرا: ارشد
محمود بافنده میلانی

مدرک تحصیلی : لیسانس
شماره پروانه : 13-300-00098
تاریخ اخذ پروانه : 1364/04/24
شماره عضویت : 5
رشته: عمران
موبایل:
پایه نظارت: ارشد
پایه طراحی: ارشد
پایه اجرا: -
صفحه 1 از 2483